Проєктна група

Освіта та кваліфікація

У 1974 р. закінчив Харківській державний університет ім. О. М. Горького за спеціальністю «радіофізика та електроніка».

Після закінчення радіофізичного факультету ХДУ за розподілом молодих спеціалістів був направлений на кафедру теоретичної механіки на посаду інженера науково-дослідної частини Харківського авіаційного інституту. Протягом наступних років працював старшим інженером та іженером-програмістом обчислювального центру ХАІ, м.н.с. кафедри теоретичної механіки. Одночасно працював за сумісництвом інженером за договорами з держбюджетним фінансуванням і госпдоговорами з підприємствами.
Протягом 1987-90 років навчався в заочній аспірантурі ХАІ.

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю – 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла, тема дисертації: «Експериментальні дослідження напружено деформованого стану авіаційних трубопроводів з рухомою рідиною»

У жовтні 1991 року переведений на посаду старшого наукового співробітника кафедри конструювання і виробництва радіоапаратури факультету радіотехнічних систем літальних апаратів.

З 1995 по 1996 рр асистент кафедри конструювання і виробництва радіоапаратури.

З 1996 по 2000 рр старший викладач кафедри конструювання і виробництва радіоапаратури.

З 2000 по 2009 рр доцент кафедри виробництва радіоелектронних систем літальних апаратів

У 2002 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри виробництва радіоелектронних систем літальних апаратів.

У 2009 році рішенням Вченої ради Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» присвоєно почесне звання Професор кафедри виробництва радіоелектронних систем літальних апаратів.

З 2009 року професор кафедри виробництва радіоелектронних систем літальних апаратів, яка з 2018 р. отримала назву радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій.

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

З 1996 р. по 2014 р. виконував обов’язки відповідального секретаря (або заступника) відбіркової комісії факультету радіотехнічних систем літальних апаратів. З 2008 р. по 2018 р. заступник декана (або помічник декана) з доуніверситетської підготовки факультету.

На протязі 2000-2019 років відповідальний за підготовку документів до ліцензування та акредитації спеціальностей: «Біотехнічні та медичні апарати і системи», «Радіоелектронні апарати та засоби», «Біомедична інженерія», «Телекомунікації та радіотехніка», по яким проведено ліцензування та акредитація за відповідними освітніми програмами.

З 2018 року входить до складу науково-методичної комісії (НМК 2) університету.

З 2018 року входить до складу груп розробки та супроводу освітньо-професійних програм (ОПП) «Біомедична інформатика та радіоелектроніка», «Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби», «Біомедична інженерія».
Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в 2021 р. з напряму «Інформаційні системи та технології», м.  Хмельницький.

З 2021 року є дійсним членом Громадської організації «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів».

З 2022 року Гарант освітньої програми «Біомедична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Наукові інтереси:

– експериментальні дослідження вібрацій трубопровідних систем авіаційних конструкцій;

– експериментальні дослідження надпровідникових приймачів інфрачервоного випромінювання;

– використання властивостей імпульсного газового розряду для технологій інформаційно-хвильової терапії;

– засоби газорозрядної візуалізації для медичної діагностики;

– засоби бездротового живлення імплантатів з великою потужністю споживання.

На протязі 2018-2020 років науково дослідницька робота за кафедральною темою «Розробка технологій обробки багатоканальної інформації у радіоелектронних та біомедичних системах»

З 2021 року науково дослідницька робота за кафедральною темою «Математичні моделі, методи, технології та засоби діагностування, прогнозування та корекції стану біологічних об’єктів» №  ДР 0121U109088

На протязі 2018 – 2022 років був науковим керівником здобувача за освітньою програмою доктора філософії Теличко Д. В. за темою «Моделювання засобів та методів безконтактного енергоживлення потужних імплантатів по типу «Апарат штучне серце».
Під керівництвом Володимира Петровича разом із студентами проведено ряд наукових досліджень, що здобули відзнаки на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт:

– за напрямом «Електроніка» Теличко Дар’я Вікторівна (диплом ІІІ-го ступеня ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. ) у 2017 році;

– за напрямом «Біомедична інженерія» призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Теличко Дар’я Вікторівна у 2018 році;

– зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» Кірсанова Катерина Миколаївна у 2019 році;

– зі спеціальності «Радіотехніка» призове місце (ІІІ місце) у IІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019/2020 навчального року Морозов Сергій Сергійович;

– зі спеціальності «Біомедична інженерія» призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2021-2022 навчального року Морозов Сергій Сергійович.

[згорнути]
Підвищення кваліфікації

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02066769 / 000830 – 21, Відділ післядипломної освіти Національного аерокосмічного університету ім.. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», реєстраційний номер 1700 від 01 грудня 2021 року. Тема випускної роботи: «Вплив геомагнітних факторів на біомедичні реакції людини», 6 навчальних кредитів.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02066769 / 000830 – 21

[згорнути]
Нагороди та премії

У 2007 і 2008 роках Олійник В. П. був переможцем (друге місце) конкурсу професійної майстерності «Ікари ХАІ» у номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін».

У 2019 році році отримав «Подяку Міністерства освіти і науки України».

У 2021 році нагороджений Почесною грамотою виконкома Харківської міської ради.

[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Є автором та співавтором понад 120 публікацій наукового та науково-методичного характеру, серед яких 2 авторські свідоцтва, 24 навчальних посібників. Деякі публікації останніх років.

1) Олійник В.П. Безконтактне електроживлення імплантатів / В. П. Олійник, Д. В. Теличко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи: Науково-технічний журнал – Х.: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ин-т”, 2019, №3 (91). – С. 30 – 39. Doi: 10.32620/reks.2019.3.03

2) Шляхи підвищення інформативності аналізу біоелектричних сигналів / Ю.А. Волошин, С.М. Куліш, В.П. Олійник // ІSSN 0485-8972 Радиотехника: Всеукр. Межвед. науч.-техн. сб. 2019. Вып. 196. – С.98 – 105.

3) Вплив енеговтрат імплантата з бездротовим живленням на тепловий стан організму / В. П. Олійник, Д. В. Теличко, В. М. Олійник // Радіоелектронні і комп’ютерні системи: Науково-технічний журнал – Х.: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ин-т”, 2021, №3 (99). – С. 114 – 124. Doi: 10.32620/reks.2021.3.09

4) Voloshyn, Y., Kulish, S., Oliinyk, V., Frolov, A. (2021). Study of the effects of ultra-low intensity electromagnetic fields on biological objects. Technology Audit and Production Reserves, №6/1 (62), 2021. 11–18. doi: http://doi.org/10.15587/2706-5448.2021.244643

5) Генератор електромагнітних випромінювань наднизької інтенсивності в медицині / Юлія Волошин, Сергій Куліш, Володимир Олійник // National Health as Determinant of Sustainable Development of Society. Editors: Nadiya DUBROVINA & Stanislav FILIP. Monograph. School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2021, – С. 107 – 123. ISBN 978 – 80 – 89654 – 73 – 4 EAN 9788089654734

6) Олійник В. П. Альтернативні способи енергоживлення імплантатів з великою потужністю споживання в екстремальних ситуаціях / В. П. Олійник, Д. В. Теличко // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 71): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 18-19 жовтня 2022 р.) / [ редкол. : О. Патряк та ін.] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. – Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. – С. 105 – 107.
http://www.konferenciaonline.org.ua/ua/article/id-686/

7) Oliinyk, V., Babakov, M., Lomonosov, Y., Oliinyk, V., Zinchenko, O. (2022). Modernization of gas discharge visualization for application in medical diagnostics. Technology Audit and Production Reserves, 4 (1 (66)), 21–29. doi: http://doi.org/10.15587/2706-5448.2022.263397.

8) Олійник В., Теличко Д., Волошин Ю., Куліш С., ГІБРІДНА СИСТЕМА ЕНЕРГОЖИВЛЕННЯ АПАРАТУ «ШТУЧНЕ СЕРЦЕ» Biomedical Engineering and Technology, 2023. – Issue 11(3). – Р. 11-20. DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2023.11.288097.

9) Олійник В., Волошин Ю., Куліш С., Зінченко О., Олійник В., UTILIZATION OF GAS DISCHARGE IN ALTERNATING CURRENT FOR THE DETECTION AND STIMULATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE POINTS Biomedical Engineering and Technology, 2023. – Issue 11(3). – Р. 45-55. DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2023.11.288113.

[згорнути]
Освіта та кваліфікація

У 2006 році з відзнакою закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки  за спеціальністю «Фізична та біомедична електроніка».

З 2006 по 2012 рр. працювала інженером на кафедрі біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки. Паралельно з 2006 по 2013 рр. навчалась в аспірантурі Харківського національного університету радіоелектроніки.

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття науковго ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи, тема роботи: «Метод та інформаційна технологія диференційної діагностики поширених дерматозів».

З 2013 по 2016 рр працювала на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника та старшого наукового співробітника Науково-дослідної частини Харківського національного університету радіоелектроніки. Паралельно за сумісництвом працювала асистентом на кафедрі біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.

У 2016 році перейшла на посаду старшого викладача кафедри біомедичної інженерії, у 2017 році – старшого викладача кафедри інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки, а у 2018 році – доцента кафедри інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки.

Протягом 2018-2023 років займала посаду доцента кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій (502) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

У 2022 році отримала наукове звання доцента кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій.

З 2023 року займає посаду професора кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій (502) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія».

2019 по 2023 роки була Гарантом освітньої програми «Біомедична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

З 2023 року Гарант освітньої програми «Біомедична інформатика та радіоелектроніка» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

Член Міжнародної асоціації випускників ХНУРЕ.

Член Громадської організації «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів».

Член Громадської організації «Прогресильні».

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Наукові інтереси: медичні інформаційні системи і технології, статистичний аналіз біомедичних даних, аналіз біопродукційних процесів та прогнозування епідеміологічних загроз.

Відповідальний виконавець комплексної держбюджетної науково-дослідної роботи: № д/р 0115U002436,
2015–2016 рр. «Інформаційна технологія виявлення системних ефектів, що демаскують порушення характеру динамічної рівноваги біопродукційних процесів».

Відповідальний виконавець держбюджетної науково-дослідної роботи: № д/р 0117U002527, 2017–2018 рр. «Розробка технології дистанційної реєстрації загроз біобезпеці питного та інших видів водокористування у екстремальних ситуаціях».

2016 р. член журі II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційні технології», м. Хмельницький.

2018 – 2020 рр. член журі II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біотехнологія та біоінженерія», м.  Львів.

З 2018 р. член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні системи та технології в медицині».

Під керівництвом Анни Іванівни студентами підготовлено низку наукових робіт, більшість з яких здобули призові місця на обласних, регіональних та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

[згорнути]
Підвищення кваліфікації

2016 р. стажування за темою «Information system in medicine and Healthcare management» тривалістю 72 год. Університет Humanitas (Польща). Сертифікат №32/BWZZ/2016 виданий 02.10.2016.

2018 р. стажування за темою: «The study of soil sand forest genetic resources with the help of latest technologies» тривалістю 60 год. Пряшівский регіональний центр Науково-дослідного інституту ґрунтознавства та охорони ґрунтів Національного аграрного та харчового центру (Словацька Республіка). Сертифікат №003-С/2018, виданий 06.07.2018.

2019 р. онлайн тренінг “Експерт з акредитації освітніх програм”. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/0a8484c1f0d94d4aa990dccf56aeeeeb, виданий 06.10.2019.

2020 р. Сертифікат з англійської мови на рівні С1 №13445А63АР, виданий 22.05.2020 International Test of English Proficiency.

2023 р. курс підвищення кваліфікації: «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти» тривалістю 30 год. Сертифікат №ПВ – 0614, виданий 01.05.2023.

2023 р. тренінг для керівників експертних груп тривалістю 30 год. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат №461/2023(26), виданий 29.05.2023.

2023 р. тренінг для експертів із написання звіту про результати акредитаційної експертизи тривалістю 30 год. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат №461/2023(26), виданий 26.09.2023.

2023 р. курс підвищення кваліфікації: «7 днів прогресильності. Створюємо сучасне освітнє середовище» тривалістю 30 год. Сертифікат №ПК – 267, виданий 15.10.2023.

2023 р. курс підвищення кваліфікації: «Корупція-off: як боротися з корупційними ризиками у вищій освіті» тривалістю 10 год. Сертифікат №a98113d0-b353-43fc-be42-7ef67fd2e05e, виданий 22.10.2023.

2023 р. курс «Стрес-менеджмент для освітян». Сертифікат №a2f0d31486cb45be9c5cadd92e1924a4, виданий 26.10.2023.

[згорнути]
Нагороди та премії

2018 р. – лауреат районного етапу конкурсу «Молода людина року» в номінації «Наукова діяльність».

2018 р. – Почесна грамота Харківського національного університету радіоелектроніки.

2018 р. – переможець конкурсу «Найкращий науковий, науково-педагогічний працівник ХНУРЕ – 2018».

2019 р. – переможець конкурсу професійної майстерності «Ікари ХАІ» в номінації «Кращий молодий науково-педагогічний працівник».

2023 р. – Подяка Харківського міського голови.

[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Є автором та співавтором понад 150 праць наукового та науково-методичного характеру, серед яких 3 монографії, 14 патентів України, 7 навчально-методичних посібників. Деякі публікації останніх років:
Схемотехніка та архітектура обчислювальних систем : лабораторний практикум / А. П. Порван, А. І. Трунова. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – 48 с.

Біоетика та фахова термінологія : навч. посіб. / О. В. Висоцька, А. І. Трунова. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т, ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – 88 с.
Peculiarities of metabolic changes in asthma / О. Vysotska, G. Yeryomenko, T. Bezditko, L. Rysovana, A. Pecherska // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – V. LXXIII. – Is. 10. – Р. 2246 – 2249.

Прогнозування стану біологічного об’єкта з використанням інформаційних технологій : монографія / О. В. Висоцька, А. І. Печерська, А. П. Порван. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. – 149 с.
Bioproduction processes analysing and epidemiological threats forecasting / O. Vysotska, A. Porvan, A. Pecherska, Y. Bespalov, O. Dovnar, L. Rysovana. // Lap Lambert Academic Publishing, 2019. – 208 p. – ISBN-13: 978-620-0-23192-5.

Технологія визначення виникнення м’язового тремору після анестезії у дітей з вродженими патологіями опорно рухового апарату // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях . – Харків: НТУ «ХПІ». – 2019. – № 10 (1335). – С. 38-44. – https://doi.org/10.20998/2413-4295.2019.10.05.

База даних для системи діагностики функціональних порушень складних організаційних об’єктів //
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях . – Харків: НТУ «ХПІ». – 2019. – № 10 (1335). – С. 45-53. – https://doi.org/10.20998/2413-4295.2019.10.06.

Peculiarities of metabolic changes in asthma / О. Vysotska, G. Yeryomenko, T. Bezditko, L. Rysovana, A. Pecherska // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – V. LXXIII. – Is. 10. – Р. 2246 – 2249

Cardiometabolic risk prediction in patients withnon-alcoholic fatty liver disease combinedwith subclinical hypothyroidism / Kolesnikova, O., Vysotska, O., Potapenko, A., Radchenko, A., Trunova, A., Virstyuk, N., Vasylevska-Skupa, L., Kalizhanova, A., & Mukanova, N. // Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 2023, Vol. 13(2), 64-68. https://doi.org/10.35784/iapgos.3654

Спосіб прогнозування ризику розвитку цирозу печінки у дітей, хворих на муковісцидоз // Патент України на винахід № 118533, – К., 25.01.2019. – Бюл. № 2.

Спосіб визначення кардіоваскулярного ризику у пацієнтів з субклінічним гіпотиреозом // Патент України на винахід № 118829, – К., 11.03.2019. – Бюл. № 5.

Спосіб дистанційного визначення локалізації джерел гострої токсичності водного середовища // Патент України на корисну модель № 132877, – К., 11.03.2019. – Бюл. № 5.

[згорнути]
Освіта та кваліфікація

В 1970 р закінчив Харківський авіаційний інститут, після чого працював в ньому інженером до листопада 1970 р.

У листопаді 1970 р був призваний до лав Радянської армії. Після закінчення служби у грудні 1971 р повернувся до інституту і продовжив працювати інженером, а потім був переведений на посаду старшого наукового співробітника.

У 1978 р. захистив дисертацію кандидата технічних наук і продовжував працювати старшим науковим співробітником Харківського авіаційного інституту.

У вересні 1980 р був направлений на десятимісячні курси іноземних мов при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка, які закінчив у липні 1981 р. і склав випускний іспит з французької мови. У вересні 1981 року був направлений на роботу за контрактом Міністерства освіти СРСР до Алжирської народно – демократичної республіки у якості викладача Анабінського університету АНДР де і працював до серпня 1985 року.

У 1989 році було присвоєне вчене звання доцента.

1994-2004 за сумісництвом працював заступником генерального директора асоціації Укрнетпром з наукової роботи в сфері розробки та впровадження медичної техніки, а також генеральним директором спільного українського-гангського підприємства Інтернаука. Сфера діяльності підприємства – освіта, розробка і виробництво медичної техніки.

З 2018 року займає посаду професора кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів та технологій (502) Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”.

Перший заступник декана факультету радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій та заступника декана з навчальної роботи 1 – 2 курсу освітнього рівня «магістр».

Відповідальний по кафедрі радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів та технологій за міжнародну діяльність.

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

Є дійсним членом –кореспондентом Академії наук технологічної кібернетики України (відділення медичної техніки).

Член експертної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Радіоелектронні апарати».

Неодноразовий член жури Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Радіоелектронні апарати».

Є керівником програми академічної мобільності студентів.

Член Громадської організації «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів».

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Наукові інтереси:
фізика надпровідників, технологія надпровідникових матеріалів та їх застосування в виробництві сенсорних багатоелементних пристроїв для медицини, техніки, спецтехніки, методи та засоби проектування та розробки медичної техніки, інформаційно – хвильові технології в біології та медицині, методи, моделі та засоби формування ЕМВ радіочастотного діапазону.

Наукові та технічні досягнення: моделі та оптимізація параметрів багатоелементних надпровідникових інфрачервоних перетворювачів на основі високотемпературних надпровідникових матеріалів, розроблено та впроваджено багатоелементні надпровідникові перетворювачі інфрачервоного діапазону.

Розроблено та впроваджено в медичну практику засоби для інформаційно-хвильової терапії.

Був відповідальним і науковим керівником держбюджетних і комерційних договорів.
Керівник державної науково-технічної програми з високотемпнратурної надпровідності на основі високотемпературних надпровідників, розділ – розробка тепловізійних перетворювачів інфрачервоного зображення на основі ВТНП.

Під керівництвом Куліша Сергія Миколайовича разом зі студентами та аспірантами підготовлено понад 50 наукових робіт. Більшість студентських робіт здобули призові місця на регіональних та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

[згорнути]
Підвищення кваліфікації

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 015996, 2013 рік, Сучасні технологія виробництва РЕА. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського. Стажування в ІРЕ НАН України ім. Усикова, 2018 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02066769/000711-20 реєстраційний номер 1581 від 06.04.20 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2020 р.

[згорнути]
Нагороди та премії

Неодноразовий переможець конкурсів професійної майстерності «ІКАРИ ХАІ»

У 2015 та 2019 роках дипломи «Кращій наставник студентства»

У 2021 році нагороджено почесною грамотою Виконкому Харківської міської ради за вагомий внесок у розвиток освіти і науки міста Харкова.

У 2023 році нагороджений Почесною грамотою Харківської обласної військової адміністрації.

[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Є автором та співавтором понад 300 робіт наукового та науково-методичного характеру, серед яких 20 патента України на винахід та корисну модель, 20 навчальних посібники. Деякі публікації останніх років:

1) Bondarenko, I.S. Avrunin, O.G. Rakhimova, M.V. Bondarenko, S.I. Krevsun, A.V. & Kulish, S.M. (2019). Acoustomagnetic registration of magnetic nanoparticles in a liquid medium. Telecommunications and Radio Engineering, 78(8), 707-714. doi: 10.1615/TelecomRadEng.v78.i8.60 http://www.dl.begellhouse.com/journals/0632a9d54950b268,159aceaf62ec361b,70434f457aaf0cff.html

2) І. Vodorez, Z. E. Eremenko, A. I. Volodchenko, S. M. Kulish, Control System Automation of the Sputtering Device WUP -5М for the Study of Wave Propagation in Complex Media . 2019 XXIVth International Seminar/Workshop on DIRECT AND INVERSE PROBLEMS OF ELECTROMAGNETIC AND ACOUSTIC WAVE THEORY (DIPED) Lviv, Ukraine September 12-14, 2019 122-129

3) Z. E. Eremenko, A. A. Breslavets, O. I. Shubnyi, S. M. Kulish, R. Morozov, Waveguide Millimeter Wave Measurement Cell with Minimum Reflection Coefficient for Complex Permittivity Determination of Bioactive Liquids 2019 XXIVth International Seminar/Workshop on DIRECT AND INVERSE PROBLEMS OF ELECTROMAGNETIC AND ACOUSTIC WAVE THEORY (DIPED) Lviv, Ukraine September 12-14, 2019 69-73

4) Assessment of the parameters of the spark discharge generator for compliance with sanitary standards /Yu. A. Voloshyn, S. M. Kulish// Telecommunications and Radio Engineering, Volume 79, 2020 Number 12. – P. 1095-1107.

5) Voloshyn, Y., Kulish, S., Oliinyk, V., & Frolov, A. (2021). Study of the effects of ultra-low intensity electromagnetic fields on biological objects. Technology Audit and Production Reserves, 6(1(62), 19–26.
https://doi.org/10.15587/2706-5448.2021.244643

6) Yu.Voloshyn, S.Kulish and V.M.Oliynyk, Information-wave interactions of ultra-low intensity electromagnetic fields with biological systems, 2021 IEEE International Conference on Microwaves, Antennas, Communications and Electronic Systems (COMCAS) pp. 487-493.

7) Kuznetsova K., Eremenko Z., Kulish S., Voloshyn Y., METASURFACE DESIGN FOR DETERMINATION OF PROTEIN CONCENTRATION IN ENZYMATIC REACTION MIXTURE. Biomedical Engineering and Technology. Issue10(2), 2023 23-10. https://doi.org/10.20535/2617-8974.2023.10.282202.

8) Висоцька О.В., Георгіянц М.А., Страшненко Г.М., Порван А.П., Довнар О.Й., Куліш С.М. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень лікаря-анестезіолога для вибору анестезіологічного забезпечення при кесаревому розтині. Системи обробки інформації. 2023. №2(173) С. 7-14. https://doi.org/10.30748/soi.2023.173.01.

9) Олійник В., Теличко Д., Волошин Ю., Куліш С., ГІБРІДНА СИСТЕМА ЕНЕРГОЖИВЛЕННЯ АПАРАТУ «ШТУЧНЕ СЕРЦЕ» Biomedical Engineering and Technology, 2023. – Issue 11(3). – Р. 11-20. DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2023.11.288097.

10) Олійник В., Волошин Ю., Куліш С., Зінченко О., Олійник В., UTILIZATION OF GAS DISCHARGE IN ALTERNATING CURRENT FOR THE DETECTION AND STIMULATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE POINTS Biomedical Engineering and Technology, 2023. – Issue 11(3). – Р. 45-55. DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2023.11.288113.

[згорнути]
Освіта та кваліфікація

З 2021 року здобуває вищу освіту за освітньою програмою “Біомедична інженерія” бакалаврського рівня вищої освіти у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”.

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія».

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність
[згорнути]
Підвищення кваліфікації

2023 р. онлайн тренінг “Експерт з акредитації освітніх програм”. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат https://certs.prometheus.org.ua/cert/fa1b27cd74f64787a3787686f800e573, виданий 21.07.2023.

[згорнути]
Нагороди та премії
[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Філософські аспекти впровадження сучасних технологій для збереження здорового способу життя студентів / І. ШЕСТОПАЛОВА // МАТЕРІАЛИ МІЖВУЗІВСЬКОГО МІСЬКОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ «ФІЛОСОФІЯ В АКСІОСФЕРІ ГЛОБАЛІЗУЮЧОГО СОЦІУМУ» (PHILOSOPHY IN THE AXIOSPHERE OF THE GLOBALIZING SOCIETY) Присвяченого Всесвітньому Дню філософії та 300-річчу з дня народження Григорія Сковороди 17 листопада 2022 р. – С. 25-26.

Дослідження розвитку силових здібностей у здобувачів вищої освіти, які займаються важкою атлетикою /І.М. Дахно // ЗБІРНИК ТЕЗ I ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ, ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ РІЗНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ» 14 квітня 2023 року. Харків : Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2023. – С. 149-152.

[згорнути]